บินมะแอ ห.; สาเหาะ ส. . .; ดอเล๊าะ ม. . .; หะยีวาเงาะ ซ. . . กระถางย่อยสลายได้จากแผ่นแบคทีเรียลเซลลูโลสโดยเชื้อ Komagataeibacter nataicola TISTR 975 จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 8, n. 1, p. 19–27, 2023. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/256550. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.