ดิษฐเจริญ ณ. .; นิลละออ ท. .; สวนมะลิ ว.; จันทร ก. .; ปัญญา ป. . จลนศาสตร์และไอโซเทอร์มการดูดซับเฮกซะวาเลนต์โครเมียมด้วยตัวดูดซับไมยราบยักษ์ . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 7, n. 3, p. 74–84, 2022. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/256557. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.