สังข์ทอง จ. .; เพ็งหนู อ. . ผลของแมกนีเซียมร่วมกับ Bacillus subtilis สายพันธุ์ SM1 ต่อการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Rigidoporus microporus สายพันธุ์ NK6 ในระดับห้องปฏิบัติการ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 8, n. 1, p. 1–9, 2023. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/256595. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.