ฤทธิ์มณี ธ. .; คงแก้ว ส. . สภาพการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารริมบาทวิถีในตลาดอาหารกลางคืน จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 8, n. 1, p. 10–18, 2023. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/256682. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.