บุญกำเหนิด ธ. .; ศิริพัธนะ ช. .; เวชสิทธิ์ พ.; จิใจ ซ. .; รักมาก น. . การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยปฏิกรณ์ แบบไฮบริดแชนนัลแบบย่อส่วน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 8, n. 1, p. 38–49, 2023. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/256760. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.