คุ้มทรัพย์ ร. .; ชูมณี เ. . โครมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูงพร้อมกับเครื่องตรวจวัดไดโอดอาเรย์ สำหรับการตรวจวัด คัดกรองสารกำจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมตที่ตกค้างในตัวอย่างผักด้วยการสกัดแบบแคชเชอร์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 8, n. 1, p. 28–37, 2023. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/256993. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.