บัวขาว ล. แบบจำลองการประมาณค่าฝุ่นละออง PM2.5 จากข้อมูลความลึกเชิงแสงของฝุ่นละออง ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 8, n. 1, p. 50–58, 2023. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/257805. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.