สีเผือก พ. .; เลี่ยมนิมิตร น. .; ปรีชา ช. ประสิทธิภาพของสูตรสำเร็จเชื้อแบคทีเรียเอนโดไฟท์ต่อการควบคุมโรคแคงเกอร์ของส้มโอทับทิมสยาม ที่เกิดจากเชื้อ Xanthomonas citri subsp. citri ในสภาพแปลงปลูก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 8, n. 2, p. 19–28, 2023. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/258182. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.