วาริชนันท์ พ. .; ศิริวัน ด. .; ดือราแม ส. . ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดตํารับยาจันทหฤทัยและตํารับยาประสะจันทน์แดง . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 8, n. 2, p. 29–37, 2023. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/258197. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.