บุญก่อน พ. .; มีสำลี จ. .; สมบัติศิริ พ. .; สุวรรณเรือง ช. .; ไทยสุชาติ ห. . การสกัดใบเปล้าหลวงและรางจืดด้วยเทคนิคไมโครเวฟเพื่อนำไปพัฒนาเป็นสูตรสารสกัดเข้มข้น สำหรับเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 8, n. 3, p. 1–12, 2023. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/258285. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.