ภูกำเนิด ย. .; โถปั้น ป. .; เต็มพร้อม ล. .; ภูชาดา ว. .; อาจโยธา ว. . อัตราการปล่อยที่พื้นผิวของเรดอนในตัวอย่างตะกอนแม่น้ำโขงและความเสี่ยงมะเร็งปอด จังหวัดนครพนม ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 8, n. 2, p. 1–8, 2023. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/258334. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.