ชาบำเหน็จ พ.; นิลวัฒน์ ว.; จำรัสประเสริฐ พ. . ประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากผักตบชวาและเปลือกกระเทียม โดยใช้แป้งข้าวโพดเป็นตัวประสาน . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 8, n. 3, p. 13–19, 2023. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/258386. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.