ยูโซะ ซ. .; เด็ง อ.; ปรีเปรม ส. การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกจากอาหารหมักและการประยุกต์ใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักน้ำ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 8, n. 3, p. 31–39, 2023. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/258392. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.