แซ่ลิ้ม พ. .; เด็งซียอ น. .; สะอิ น. .; อิสายะ ไ. .; กำลังมาก ส. .; บือโต ฮ. . การพัฒนาแผ่นแปะเจลาตินเกล็ดปลาที่มีส่วนผสมของสารสกัดลูกประคบสมุนไพรไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 9, n. 1, p. 30–39, 2024. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/258464. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.