นากุดนอก ก. .; รังสูงเนิน ธ. . การเปลี่ยนคาบวงโคจรและการวิเคราะห์กราฟแสงของระบบดาวคู่ วี410 ออริเกีย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 8, n. 2, p. 9–18, 2023. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/258501. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.