วาณิชย์ปกรณ์ พ. .; สีเผือก พ. .; หาญศึก ส. . การจัดการหนอนเจาะผลทุเรียน Conogethes punctiferalis Guenée (Crambidae: Lepidoptera) แบบผสมผสานเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 8, n. 3, p. 20–30, 2023. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/259187. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.