ทานะวงศ์ ณ. .; อนุสนธิ์พรเพิ่ม ส. .; ธนะจิตต์ ศ.; เขียวรื่นรมณ์ เ.; พันธุ์เอี่ยม ม. ผลสะสมของกากแป้งมันสำปะหลังและหินปูนบด และปุ๋ยเคมีต่อผลผลิต และการดูดใช้ธาตุอาหารของมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินยโสธร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 9, n. 1, p. 47–61, 2024. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/259867. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.