บุญยัง ปิยากร, เสนารัตน์ ศิลปชัย, พูลประเสริฐ พิสิษฐ์, จิรอังกูรสกุล วรรณีย์, และ วังกุลางกูร ศันสรียา. 2018. “จุลกายวิภาคม้ามของปลาตะกรับ Scatophagus Argus (Linnaeus, 1766) ช่วงวัยรุ่น”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 1 (1). Yala, Thailand:75-79. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/124427.