เสนารัตน์ ศิลปชัย. 2018. “โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อตับของปลาตะกรับ Scatophagus Argus ระยะวัยรุ่น จากบริเวณปากแม่นำ้าปราณบุรี ประเทศไทย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 1 (2). Yala, Thailand:1-16. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/124442.