หนูละออง จารุณี, เปาะอีแต อับดุลรอฮิม, และ อาลีมามะ อิมรอน. 2018. “ผลของปุ๋ยต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 1 (2). Yala, Thailand:23-30. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/124445.