รุ่งพิทักษ์ไชย ฉันทนา, รักขพันธ์ ลักขณา, ทองไชย อลภา, แก้วอ่อน สายใจ, และ พังสุบรรณ ศศิธร. 2018. “ความหลากหลายของไลเคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : ดัชนีชีวภาพชี้วัดมลพิษทางอากาศ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 1 (2). Yala, Thailand:31-42. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/124446.