ชัยวรากรณ์ สมกรณ์, โรจนสุวรรณ สุนิตย์, และ ดอเลาะเซ็ง ยุสรี. 2018. “การวัดค่าความเข้มข้นน้ำยางพาราด้วยเทคนิคตัวเก็บประจุแผ่นขนาน”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 1 (2). Yala, Thailand:43-52. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/124449.