พูลประเสริฐ พิสิษฐ์, เสนารัตน์ ศิลปชัย, และ ดอกจันทร์ ภราดร. 2018. “การใช้ลำดับเบสของยีน COI สำหรับระบุชนิดของแมลงปั่นใย (Embioptera) ในประเทศไทย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 2 (1). Yala, Thailand:29-38. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/124460.