สุ่มแช่ม ศุภลักษณ์, โสมาลา ณภัทร, พูลประเสริฐ พิสิษฐ์, และ เสนารัตน์ ศิลปชัย. 2018. “มิญชวิทยาของระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกของผีเสื้อ หนอนคูนธรรมดา Catopsilia Pomona (Fabricius, 1758)”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 2 (2). Yala, Thailand:43-55. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/124559.