มะดีเย๊าะ นูรูลฮูดา, ปียา ไรฮาน, และ สาเฮ๊าะ สาปีนา. 2018. “ผลของไซโตไคนินและความเข้มข้นต่อการเกิดยอดและจำนวนยอด ของบอนสีในสภาพปลอดเชื้อ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 2 (2). Yala, Thailand:57-65. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/124562.