แซ่ตั้ง วีรนุช, บุญชู นุชนาฎ, และ พูลประเสริฐ พิสิษฐ์. 2018. “โครงสร้างทางชุมนุมและความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในนาข้าวสายพันธุ์ต่างๆ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 3 (1). Yala, Thailand:41-48. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/130515.