เจ๊ะมะ นัสรีนา, สามะ อามานี, และ เละนุ๊ นูรซีลา. 2018. “การสร้างเกรตติงสเปกโตรมิเตอร์โดยใช้แผ่นซีดี”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 3 (1). Yala, Thailand:49-56. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/130523.