ตาเย๊ะ นุชเนตร, สาแรหะ ซูวีร่า, และ แวกาจิ อาดีบะห์. 2018. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์นำ้านมจากถั่วดาวอินคา”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 3 (1). Yala, Thailand:57-66. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/130528.