ยกเชื้อ ธนสิริ. 2018. “การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ชนิดของยาและสารเสพติดชนิดใหม่ในเลือดโดยเทคนิค Liquid Chromatography - Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS)”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 3 (1). Yala, Thailand:79-87. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/130547.