จันทราอภิรักษ์ ศุภิสรา, ร่มโพธิ์ภักดิ์ ธีรนุต, แก้วประสิทธิ์ จงรักษ์, และ ลอยสรวงสิน อาทร. 2018. “ปริมาณสารโดปามีนในกล้วยหอมทองที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 14 และ 25 องศาเซลเซียส”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 3 (2). Yala, Thailand:88-93. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/152203.