โพธิ์นาค เกียรติศักดิ์, คงเจริญ พัทธเมธา, และ พูลประสริฐ พิสิษฐ์. 2018. “ความหลากหลายของหิ่งห้อย (Coleoptera: Lampyridae) ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 3 (2). Yala, Thailand:101-8. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/152218.