เจะดอเลาะ รอมลี, เจ๊ะมะลี ซูไฮมิน, และ รอยิง ตอยีบะห์. 2018. “การพัฒนาและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ลอดช่องพื้นเมือง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 3 (2). Yala, Thailand:121-28. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/152233.