ไชยมงคล ลักษณา. 2018. “โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 3 (2). Yala, Thailand:129-37. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/152238.