ดอปอ ฮาซัน, กูแวะ พาตีเราะ, และ เจ๊ะหลง อิสมะแอ. 2019. “ความบริสุทธิ์ของผลึกนาโนแคลเซียมไฮดรอกซีอะปาไทต์ที่สังเคราะห์จากกากบูดูโดยวิธีการแคลไซน์และการดูดซับยาปฏิชีวนะ Streptomycin เบื้องต้น”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 4 (1). Yala, Thailand:32-40. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/180493.