อนันตนุกูลวงศ์ โรสลีนา, เจ๊ะแม รอดียะห์, และ สาเร๊ะนุ นุรมายามีน. 2019. “การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 4 (1). Yala, Thailand:47-53. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/187531.