ตาเย๊ะ นุชเนตร, ต่วนกาจิ ต่วนนัจวา, และ อาลี ฮานาน. 2019. “การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารฮาลาลท้องถิ่น: แยมส้มแขกแคลอรี่ต่ำ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 4 (2). Yala, Thailand:54-65. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/187532.