บุญชู นุชนาฎ, แซ่ตั้ง วีรนุช, ตันเรือน กีรติ, นาพิรุณ ทิวธวัฒ, และ พูลประเสริฐ พิสิษฐ์. 2019. “การใช้สารสกัดจากใบกะเพราและดอกดาวเรืองเป็นสารล่อและเหยื่อพิษ เพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้ในสวนมะม่วง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 4 (1). Yala, Thailand:1-7. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/197812.