สุขพัฒน์ พีรวิชญ์, แซ่ตั้ง วีรนุช, และ พูลประสริฐ พิสิษฐ์. 2019. “การวิเคราะห์ทางเรขาคณิตสัณฐานวิทยาเชิงจุดกำหนดของเส้นปีกแมลงปอบ้าน 2 ชนิด ระหว่าง Brachythemis Contaminata และ Diplacodes Trivialis”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 4 (1). Yala, Thailand:8-13. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/197813.