จาเอาะ ดาริกา, อินตัน ไมมูน, และ เจ๊ะลี อามีนี. 2019. “การศึกษาคุณภาพน้ำและปริมาณแร่ธาตุจากแหล่งที่ใช้อุปโภคและบริโภคในเขตชุมชนบ้านบ่อน้ำร้อน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 4 (1). Yala, Thailand:14-18. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/197814.