อนันตนุกูลวงศ์ โรสลีนา, อินตัน ไมมูน, ดาโอ๊ะ นูรอัยนี, และ ดอเลาะ ไซนับ. 2019. “ความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน และปริมาณอินทรียวัตถุในดินตะกอนบริเวณอ่าวปัตตานี”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 4 (1). Yala, Thailand:19-24. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/197815.