มิตรเปรียญ ทัพประดิษฐ์, เสนารัตน์ ศิลปชัย, เกษตระทัต เจษฏ์, พูลประเสริฐ พิสิษฐ์, บุญสมบูรณ์สกุล สุรัตตา, มงคลชัยชนะ เอสรา, จิรอังกูรสกุล วรรณีย์, และ บุญยัง ปิยากร. 2019. “โครงสร้างของอัณฑะในช่วงพัฒนาขั้นสมบูรณ์ของปลาน้ำลึกชนิด Gavialiceps Javanicus จากทะเลฝั่งอันดามัน ประเทศไทย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 4 (2). Yala, Thailand:74-83. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/216588.