โตมอญ ชญานิศ, เพ็ญโพธิ์ ภัทราภรณ์, ตันเรือน กีรติ, นาพิรุณ ทิวธวัฒ, ลิขิตตระการ ณัฐดนัย, John Raymund D. Torres, และ พูลประเสริฐ พิสิษฐ์. 2019. “ศักยภาพในการเป็นสารกำจัดแมลงของสารสกัดจากใบน้อยหน่า ใบยูคาลิปตัสและฝักคูน ในการควบคุมหนอนแมลงวันบ้าน”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 4 (2). Yala, Thailand:94-103. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/216647.