นิคม จารุ, มอลอ นาดี, ปูตะ ซูไรดา, สาแระ สุไฮรา, บาโง ซารีฮะห์, ยูโซะ โอมาร์, และ หะยีมะสาและ วารุณี. 2019. “วิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่ชายแดนใต้ ประเทศไทยด้วยเครื่องหมาย Simple Sequence Repeat (SSR) Markers”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 4 (2). Yala, Thailand:66-73. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/216762.