เอียดเต็ม ภัทรวดี, ยามิรูเด็ง กูรอซียะห์, และ สุขจันทรา จริยา. 2019. “การพัฒนาปลาสวรรค์แผ่นกรอบจากปลาหลังเขียว (Sardinella Gibbosa)”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 4 (2). Yala, Thailand:113-21. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/223240.