กรรไพเราะ กมลทิพย์, กาเจ็ง อาลิฟ, และ เละนุ๊ กัสมีณี. 2020. “การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เต้าส้อไส้ถั่วกวน”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 5 (2). Yala, Thailand:68-77. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/228145.