ฮารน วรรณกัษมา. 2020. “การเตรียมสารประกอบ Ni–based Oxides โดยวิธีการตกตะกอนร่วมทางเคมี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวดูดซับโลหะหนัก”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 5 (1). Yala, Thailand:17-27. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/235827.