โกกนุทาภรณ์ คชินทร์. 2020. “การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ราคาขายทองคำแท่ง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 5 (1). Yala, Thailand:1-9. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/236350.