เวทโอสถ สมทบ. 2020. “ประสิทธิภาพของการพัฒนาเส้นใยเห็ดบางชนิดจากการใช้มันเทศ กล้วยหิน และข้าวโพดฝักอ่อน ทดแทนมันฝรั่งในอาหารเลี้ยงเชื้อ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 5 (2). Yala, Thailand:85-94. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/236836.