มะตูแก บุคอรี, หะยีสาและ ซาแลฮะห์, และ แกะซิ นูรซอบารียะห์. 2020. “ผลของการใช้น้ำหมักสมุนไพรบางชนิดต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่นกกระทาญี่ปุ่น”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 5 (2). Yala, Thailand:78-84. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/240176.