เหลืองฐิติกาญจนา สุมนา, และ ทองดอนยอด คชาภรณ์. 2020. “การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการรวมโปรโตพลาสต์แฝก (Vetiveria Zizanioides)”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 5 (2). Yala, Thailand:95-103. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/241122.